اعتبار بخشی فعالیتی است که منجر به اعطاء گواهینامه و تضمین و ارتقاء کیفی می گردد .برای هر فعالیت اعتبار بخشی نیاز به معیارهای روا ، پایا ، روزآمد و کارآمد می باشد .برای درخواست اعتبار بخشی آموزشی برای یک بیمارستان ، این مراکز باید قبلاً در اعتبار بخشی درمان ، درجه یک یا ممتاز را اخذ کرده باشد .

سنجه های نه گانه اعتبار بخشی آموزشی

1- تیم مدیریت آموزش در بیمارستانهای آموزشی

2- پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی

3-  اعضای هیأت علمی

4-  فراگیران

5-  مدیریت تسهیلات ، فضا ، امکانات ، تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهشی

6-  بخشهای اورژانس و واحدهای پاراکلینیک بیمارستان آموزشی

7-  برنامه ها و فرآیندهای آموزشی

8-  حفظ حقوق و ایمنی بیماران

9-  بیمارستان آموزشی بعنوان عرصه اصلی پژوهش های بالینی

سنجه های اعتبار بخشی آموزشی

استانداردهای اختصاصی ارزشیابی

پیوست راهنمای ارزشیابی اعتبار بخشیتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-6 8:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ