پمفلت آموزشي چيست؟


پمفلت نوعي رسانه آموزشي است . در ابعاد كاغذ A4تهيه ميشود و به طور معمول در سه ستون تنظیم می گردد.

اين رسانه مي تواند آموزشي ، هشدار دهنده و يا تبليغاتي باشد وبه دلیل حجم كم ، در وقت خواننده صرفه جویی می گردد. 

 پمفلت به عنوان يك تقويت كننده يادگيري براي جلسات گروهي و آموزشهاي فردي مورد استفاده قرار می گیرد . به عنوان يك ياد آورنده نكات مهم جلسه آموزشي عمل مي كند .

اين رسانه را در مكان ها ي عمومي و به هنگام در خواست افراد ميتوان به آنها ارائه نمود .

موضوعات عمده مورد بررسي در اين رسانه عبارت است از : 1- بيماريها 2- معرفي وسايل و روشها 3- رفتار هاي بهداشتي

اصول كلي تهيه اين رسانه عبارت است از :

_منطبق بودن مطالب و تصاوير با شرايط محلي موجود

–استفاده از تصاوير و رنگهاي جالب

 –بر خورداري از زبان

_ساده و قابل فهم براي گروه هدف مورد نظر

 –داشتن پيامهايي كه مي بايست كوتاه و مرتبط با موضوع پمفلت باشد .

رسانه پمفلت در سه قسمت 1- روي جلد 2- صفحات داخلي 3- صفحه پشت جلد بررسي ميشود .

التهاب حنجره :

پمفلت :

(عفونت ادرار- آلرژي - تغذيه -درجه حرارت كودك كودك خود را چگونه اندازه بگيريم)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-1-30 11:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ