لينك دانشگاههاي علوم پزشكي كشور


نام دانشگاه                                                                         آدرس سايت
دانشگاه علوم پزشکی اراک                                                   http://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اردبيلhttp://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اروميهhttp://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اصفهانhttp://www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپورhttp://www.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بابلhttp://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس http://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بوشهرhttp://www.bpums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي بيرجندhttp://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي تبريزhttp://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ايران (شهيد بهشتي )                                            http://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (تهران )http://www.bmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بهزيستي (تهران )http://www.uswr.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي تهرانhttp://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (تهران )http://sbmu.ac.ir/Pages/Default.aspx
دانشگاه علوم پزشكي تربيت مدرس ( تهران ) http://www.modares.ac.ir/Schools/med
دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زاهدانhttp://www.zaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زنجانhttp://www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي سبزوارhttp://www.medsab.ac.ir/documents/document/0/11726/medsab-homepage.aspxr
دانشگاه علوم پزشكي شيرازhttp://www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي سمنانhttp://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كاشانhttp://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمانhttp://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كردستانhttp://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهhttp://kums.ac.ir/home-fa.html
دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و بوير احمدhttp://www.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گلستان
دانشگاه علوم پزشكي گيلانhttp://www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي مازندرانhttp://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي مشهدhttp://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي يزدhttp://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي فساhttp://www.fums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-12-24 12:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ