حسابداری و درآمد

نام و نام خانوادگی : آقای  علی اکبر بهرنگ فر

سمت : رئيس حسابداري

شماره تماس : 32275263

تلفن داخلي : 2214

نام و نام خانوادگی : سر کار خانم سلمانیان

سمت : مسئول درآمد 

شرح مختصر از فعالیت واحد :

 در واحد حسابداري از جمله فعاليت هايي كه صورت مي گيرد، تهيه و تنظيم بيلان ماهيانه عملكرد مالي مركز ميباشد.

 واحد صدور چك كار اسناد ارائه شده، اعتبار درخواستهاي خريد و اسناد نهايي شده، تهيه مغايرت بانكي و كنترل گردش عملكرد حسابهاي جاري بيمارستان،  تهيه و تنظيم دفاتر مالي مركز را برعهده دارد.

در واحد رسيدگي نيز كليه اسناد تهيه شده توسط كارپردازي و اسناد تهيه شده در واحد حسابداري مانند اسناد حقوقي و اسناد طرح نظام نوين و ... مورد رسيدگي و بررسي قرار ميگيرد تا از حيث مطابقت با قوانين هيچگونه مغايرتي وجود نداشته باشد و نيز پيگيري اسناد در امور مالي دانشگاه نيز برعهده اين واحد است.

واحد درآمد هم كار تهيه و تنظيم كليه اوراق درماني كه در واحدهاي درماني و پاراكلينيكي در طول يك ماه به بيماران ارائه شده را برعهده داشته و كار تهيه ليست هاي كليه خدمات درماني كه به صورت ماهيانه به سازمانهاي طرف قرارداد ارسال ميگردد و همچنين پيگيري وصول اسناد ارسالي و ... را انجام ميدهد.

واحد ترخيص در بخش پشتيباني اداره حسابداري قرار داشته و با بيماران در حال ترخيص سروكار دارد و كليه پرونده هاي بيماران به صورت روزانه به اين واحد ارائه مي شود و ميزان پرداختهاي خدماتي توسط بيماران و سازمانهاي حمايت كننده در اين واحد تعيين مي گردد.

 واحد صندوق بيمارستان اولين واحد پاسخگوي مالي به بيماران مراجعه كننده به واحدهاي درماني - پاراكلينيكي و احيانا بخش هاي خدمت رسان به بيماران است كه بصورت شبانه روزي مشغول بوده و وجوه دريافت شده بيماران را براي خزانه كشوري واريز مي نمايند.

 واحد دريافت و پرداخت نيز به صورت ماهيانه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان را برعهده داشته و تهيه و تنظيم ليست هاي حقوقي و تهيه ليست هاي ديون  كاركنان و تهيه و تايپ تعهدنامه هاي همكاران و همچنين تهيه سياهه ريز حقوق كاركنان قديمي و ... را بر عهده دارد.

 واحد نظام نوين نيز كار تهيه و تنظيم ماهيانه عملكرد پزشكان به منظور تعيين ميزان عملكرد و پرداخت حق كارانه ايشان و استخراج حق الزحمه سهم كاركنان    از ميزان عملكرد ماهيانه پزشكان و پاسخگويي به افراد ذينفع مراجه كننده در طول عمليات محاسبات و ... را برعهده دارد.

 واحد دايره اموال واحدي است كه كليه كالاهاي سرمايه اي مركز تحت نظر اين واحد مي باشد و تهيه و نگهداري اقلام در اختيار واحدها و كاركنان در حيطه كار    اين واحد بوده تا حقوق بيت المال نيز در اين فرايند محفوظ بماند و نيز فروش اقلام اسقاطي البته با دريافت مجوز قانوني نيز برعهده اين واحد است.

 واحد بايگاني مالي كه كليه اسناد صادره و همچنين كليه پرونده هاي مالي پرسنل نيز تحت نظر اين واحد بوده و كلاسه شدن  اسناد و اوراق در پرونده ها از عمده فعاليت هاي آن واحد ميباشد.

 home_page.png  بازگشت به صفحه اصلی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-14 9:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ