امين اموال

نام و نام خانوادگي : آقای اسماعیلی

سمت : امین اموال واحد

نوع فعاليت : كنترل و بازديد اموال واحد 

تلفن داخلي :
2204

شرح وظايف امين اموال واحد:

1.انجام اقدامات لازم بمنظور نصب علائم مخصوص و برچسبهاي شماره دار، بر روي هر يك از اموال و تنظيم صورت موجودي مانده اموال مصرفي در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره كل اموال دولتي طبق مقررات مربوطه.

2.صدور پروانه خروج براي اموال، تهيه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره كل اموال دولتي جهت كسب اجازه فروش و يا صدور دستور حذف مميزي و رسيدگي به اموال اسقاطي.5.تنظيم فهرست موجودي اموال منقول وثبت مشخصات كامل آنها در دفتر مربوطه

3.نگاهداري حساب كليه اموال منقول، مسروقه يا از بين رفته، طبق آئين نامه اموال دولتي و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال.

 4.نظارت بر فعاليتهاي واحد مربوطه و ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت سرپرستي و تقسيم كار بين آنها

5.ارسال فهرست كامل اموال منقول براي ذيحساب بمنظور ثبت در دفاتر مربوطه

6.نصب برچسب مخصوص و يا شماره روي هر يك از اموال و ثبت شماره مربوطه در دفتر سياهه اموال

7.نظارت بر تحويل اموال جديد به قسمتها و تحويل گرفتن اموال فرسوده

8.نظارت بر تحويل اجناس وارده به انبار و صدور قبض انبار ،جابجا نمودن اموال واحد ها و حفاظت و ايمني انبار و كالاهاي موجود

9.كنترل موجودي انبار در فواصل معين و مطلع ساختن مسئولين جهت تجديد سفارش

10.تست كليه اموال غير مصرفي خريداري شده در دفاتر مخصوص اموال با در نظر گرفتن طبقه بندي اموال

11.تنظيم صورت حسابهاي اموال رسيده با در نظر گرفتن طبقه بندي اموال و ارسال آن به اداره اموال در هر 6 ماه يكبار

12.شركت در جلسات مربوط به حراج اموال و اثاثيه به همراه مدير پشتيباني و پيگيري خروج اموال از انبار

13.تنظيم فرم 19اموال براي مشخص شدن اموال اطاقها

14.ثبت اموال در سيستم رايانه با استفاده از نرم افزار هاي مربوطه

15.انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-18 13:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ