ليست شماره تلفن هاي داخلي و ثابت بيمارستان شهيد آيت ا.. دستغيب

دفتر مديريت

2215

حسابداري هزينه

2204

بخش كوليز

2284

دفتر مديريت

2246

ترخيص

2223

پذيرش كوليز

2229

داروخانه

2242

پذيرش سرپايي

2255

انتظامات كوليز

2283

راديولوژي

2294

پذيرش بستري

2258

پزشك متخصص اطفال درمانگاه

2290

دندانپزشكي

2251

پذيرش اتفاقات

2254

بخش كوليز

2291

امور اداري

پذيرش درمانگاه تخصصي

2288

اتاق پزشك كوليز

2285

2304

امور عمومي

2303

آزمايشگاه

رئيس بخش ENT

2300

كارگزيني- تايمكس

2264

آزمايشگاه تحقيقات

2238

بخش اتفاقات

2292

دبيرخانه

2260

آزمايشگاه تحقيقات

2261

بخش اتفاقات

2293

واحد تغذيه

2230

آزمايشگاه روتين

2269

اسكرين

2206

درمانگاه پزشک اطفال

2209

آزمايشگاه روتين

2272

درمانگاه وارفارين

2207

تداركات

2210

پذيرش آزمايشگاه روتين

2270

اتاق اكسترن

2265

مسئول انبار

2231

آزمايشگاه كوليز

2287

خوابگاه اكسترن برادران

2252

انبار

2232

متفرقه

خوابگاه اينترن برادران

2268

بهداشت محيط

2233

اتاق بيمه

2213

خوابگاه رزيدنتها

2262

بايگاني مدارك پزشكي

2234

2236

آشپزخانه

2224

تلفنهاي ثابت

انبار دارويي

2274

2275

 

 

مركز تلفن

32284780

مسئول داروخانه

2302

اقامتگاه همراه بيمار

2299

مركز تلفن

32288066

مسئول IT

2235

داروخانه بیماران خاص

2239

مركز تلفن

32289307

كتابخانه

2245

انجمن تالاسمي

2263

مركز تلفن

32289308

تجهيزات پزشكي

2226

انجمن هموفيلي

2295

مركز تلفن

32289309

فيزيوتراپي

2289

بسیج جامعه پزشکی

2212

مركز تلفن

32277495

مددكاري

2259

پرستاري

 

داروخانه

32275261

شنوايي سنجي

2271

مسئول دفتر پرستاري

2301

دفتر پرستاري

32275262

بينايي سنجي

2250

دفتر پرستاری

2240

امور مالي

32275263

 

 

دفتر پرستاري

2241

دفتر مديريت

32277496

خدمات اداري

درمانگاه

2205

دفتر مديريت

32276901

مركز تلفن

9

بخش ENT

2216

فاكس مديريت

32298092

مركز تلفن

2202

جراحي ENT

2247

اتاق عمل

32281293

نقلیه

2249

درمانگاه ENT

2220

آزمايشگاه تحقيقات

32281294

مسئول انتظامات

2305

EKG

2219

پايگاه مقاومت

32289054

انتظامات

2248

درمانگاه چشم

2208

تداركات

32289058

انتظامات

2237

جراحي چشم

2253

اتفاقات

32298091

انتظامات اتفاقات

2256

واكسيناسيون

2274

كتابخانه

32298093

انتظامات جراحي چشم

2225

سوپروايزر آموزشي

2222

پذيرش

32263380

لاندري

2228

بخش اطفال

2267

واحد كامپيوتر كوليز

32263381

خياط خانه

2244

بخش اطفال

2279

كارگزيني و امور اداري

32263382

دفتر تأسيسات

2227

پذيرش اتاق عمل

2221

انجمن تالاسمي

32271745

تأسيسات                          

2273

ريكاوري

2278

انجمن تالاسمي

32290309

 

 

اتاق عمل (رختكن خانمها)

2280

عينك سازي

32278835

امور مالي

اتاق عمل

2281

هموفيلي

32285039

رئيس امور مالي

2214

داروخانه اتاق عمل

2243

 

 

سوپروايزر كامپيوتر - درآمد

2217

CSR

2282

 

 

درآمد (بيمه)

2218

 

 

 

 

مسئول ترخیص

2257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-18 13:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ