نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو بيمارستان شهيد دستغيبمگامنو بيمارستان شهيد دستغيب
معرفی بیمارستان
بخش های درمانی
بخش های اداری
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
درمانگاه
تماس با ما
Collapse منو شو_بيمارستان شهيد دستغيبمنو شو_بيمارستان شهيد دستغيب
معرفی مرکز
درباره ما
تماس با ما
Collapse گروه اولگروه اول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دوم</span>گروه دوم
گروه سوم
Collapse بيمارستان شهيد دستغيببيمارستان شهيد دستغيب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی بیمارستان</span>معرفی بیمارستان
معرفی بیمارستان
ریاست بیمارستان
مدیریت بیمارستان
چشم انداز، ماموریت بیمارستان
ساختار سازمانی
افتخارات و دستاوردها
نقشه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های درمانی</span>بخش های درمانی
مدیر خدمات پرستاری
درمانگاه
اتفاقات
گوش و حلق و بینی
اطفال
چشم
رادیولوژی و سونوگرافی
فیزیوتراپی
دندانپزشکی
داروخانه
آزمایشگاه روتین
آزمایشگاه تحقیقات
کولیز (تالاسمی)
هموفیلی
اتاق عمل
شنوایی سنجی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> بخش های اداری</span> بخش های اداری
امور اداری و کارگزینی
فناوری اطلاعات (IT)
تجهیزات پزشکی
بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط
تغذیه
بهبود کیفیت
مدارک پزشکی
انبار
رسیدگی به شکایات
مددکاری
امور فرهنگی
کتابخانه
روابط عمومی
آموزش ضمن خدمت
امور مالی
تدارکات
تاسیسات
امین اموال و امور قراردادها
امور حقوقی
حفاظت فیزیکی
حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مراجعین</span>راهنمای مراجعین
خدمات بیمارستان
منشور حقوق بیمار
راهنمای بیمار و همراه
راهنمای ساختمان ها
لیست تعرفه ها ( هزینه )
سازمان های بیمه گر طرف قرارداد
فرآیند استفاده از بیمه تکمیلی
کتابچه راهنمای مراجعین
کتابچه حقوق گیرندگان خدمت
فرم های مورد نیاز بیماران
مطالب آموزشی بیماران
نوبت دهی تلفنی
شماره تلفن های بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
نوبت دهی اینترنتی
جواب آزمایش
نوبت دهی تلفنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاه</span>درمانگاه
برنامه پزشکان درمانگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
نشانی و شماره تماس
ارتباط با مدیر
Collapse متفرقهمتفرقه
اطلاعیه ها
نقشه سایت
اخبار
آدرس
کپی رایت
درباره مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای بیماران</span>راهنمای بیماران
منشور حقوق بیمار
راهنمای بیمار و همراه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهمای ساختمان و طبقات</span>راهمای ساختمان و طبقات
راهنمای ساختمان
Collapse مطالب آموزشی چشممطالب آموزشی چشم
مراقبت های قبل و بعد از عمل زیبایی پلک
ناخنک
آب مروارید
آب سیاه
انحراف چشم
انتروپیون
انسداد مجاری اشکی در اطفال
شالازیون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های مورد نیاز بیماران</span>فرم های مورد نیاز بیماران
فرم آزمایشگاه
فرم رادیولوژی
فرم بیومتری
فرم نوار قلب
Collapse برنامه عملیاتیبرنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی واحدهای اداری
برنامه عملیاتی پاراکلینیک
برنامه عملیاتی بخش های درمانی
پایش برنامه های عملیاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک عملیاتی-درمانی</span>لینک عملیاتی-درمانی
اتاق عمل-عملیاتی
اطفال-عملیاتی
اورژانس-عملیاتی
ENT-عملیاتی
درمانگاه-عملیاتی
دندانپزشکی-عملیاتی
هموفیلی-عملیاتی
تالاسمی-عملیاتی
کنترل عفونت-عملیاتی
دفتر پرستاری-عملیاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک عملیاتی-پاراکلینیک</span>لینک عملیاتی-پاراکلینیک
کولیز-عملیاتی
داروخانه-عملیاتی
رادیولوژی-عملیاتی
آزمایشگاه روتین-عملیاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک عملیاتی-اداری</span>لینک عملیاتی-اداری
امور مالی-عملیاتی
فناوری اطلاعات - عملیاتی
بهداشت محیط-عملیاتی
تاسیسات-عملیاتی
بهداشت حرفه ای-عملیاتی
مددکاری-عملیاتی
کارگزینی-عملیاتی
بهبود کیفیت-عملیاتی
Collapse شاخص های عملکردیشاخص های عملکردی
پایش شاخص
شناسنامه شاخص
Collapse شناسنامه شاخص هاشناسنامه شاخص ها
اتاق عمل-شناسنامه
اورژانس-شناسنامه
تغذیه-شناسنامه
چشم-شناسنامه
دندانپزشکی-شناسنامه
درمانگاه-شناسنامه
معاونت-شناسنامه
هموفیلی-شناسنامه
کولیز-شناسنامه
رادیولوژی-شناسنامه
کنترل عفونت-شناسنامه
تجهیزات-شناسنامه
آموزش-شناسنامه
اطفال-شناسنامه
روتین-شناسنامه
آز کولیز-شناسنامه
حرفه ای-شناسنامه
شکایات-شناسنامه
بیهوشی-شناسنامه
داروخانه-شناسنامه
حفاظت-شناسنامه
پرستاری-شناسنامه
ENT-شناسنامه
CSSD-شناسنامه
Collapse پایشپایش
روتین-پایش
کولیز-پایش
اطفال-پایش
آموزش-پایش
بیهوشی-پایش
محیط-پایش
تغذیه-پایش
تجهیزات-پایش
حرفه ای -پایش
اتاق عمل-پایش
اورژانس-پایش
چشم-پایش
داروخانه-پایش
رادیولوژی-پایش
معاون-پایش
حفاظت-پایش
شکایات-پایش
هموفیلی-پایش
عفونت-پایش
تالاسمی-پایش
م سلامت-پایش
دندانپزشکی-پایش
درمانگاه-پایش
cssd-پایش
ENT-پایش
Collapse سنجه های اعتباربخشیسنجه های اعتباربخشی
استریلیزاسیون
بهبود کیفیت
بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط
تصویر برداری
تیم حاکمیتی
تیم مدیریت اجرایی
دستورالعمل های مرتبط
رختشویخانه
رعایت حقوق گیرنده خدمت
طب انتقال خون
فناوری اطلاعات
فیزیو تراپی
کنترل عفونت
مدیریت آزمایشگاه
مدیریت اطلاعات سلامت
مدیریت پرستاری
مدیریت پسماند
مدیریت تامین و تسهیلات اقامت
مدیریت تجهیزات
مدیریت خطا
مدیریت خطر حوادث و بلایا
مدیریت دارویی
مدیریت غذایی
مدیریت منابع انسانی
مراقبت های اورژانس
مراقبت های جراحی و بیهوشی
مراقبت های حاد
مراقبت های عمومی بالینی
مراقبت های مادر و نوزاد
Collapse فرآیندفرآیند
آموزش-فرآیند
امور مالی-فرآیند
اموال-فرآیند
خدمات-فرآیند
تجهیزات-فرآیند
فناوری-فرآیند
کارگزینی-فرآیند
انتظامات-فرآیند
تغذیه-فرآیند
تاسیسات-فرآیند
محیط-فرآیند
مددکاری-فرآیند
مدارک-فرآیند
کتابخانه-فرآیند
حرفه ای-فرآیند
معاون-فرآیند
روتین-فرآیند
تحقیقات-فرآیند
عفونت-فرآیند
هموفیلی-فرآیند
داروخانه-فرآیند
چشم-فرآیند
اتاق عمل-فرآیند
دندانپزشکی-فرآیند
بیهوشی-فرآیند
اورژانس-فرآیند
اطفال-فرآیند
رادیولوژی-فرآیند
کولیز-فرآیند
درمانگاه-فرآیند
پرستاری-فرآیند
آز کولیز-فرآیند
پذیرش-فرآیند
پروسیجر-فرآیند
Collapse خط مشیخط مشی
اقامت-خط
ایمنی-خط
حوادث-خط
حقوق-خط
محیط-خط
تجهیزات-خط
فناوری اطلاعات-خط
اجرایی-خط
سلامت-خط
پسماند-خط
رخت-خط
تحقیقات-خط
حاکمیتی-خط
طب-خط
مر.اورژانس-خط
مر.بیهوشی
بالینی-خط
حاد-خط
انسانی-خط
CSSD-خط
روتین1-خط
روتین2-خط
پرستاری-خط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی اطفال</span>آموزشی اطفال
آسم
راهنمای ساختمان
Collapse کلینیک راست1کلینیک راست1
بخش ent
درباره ما
تماس با مامرکز آموزشی و درمانی شهید آیت الله دستغیب شیراز
آدرس: شیراز، خیابان حافظ، جنب باغ ملی، مرکز آموزشی درمانی شهید آیت ا... دستغیب
کدپستی:  3769-71456     تلفکس: 32298092-071      تلفن: 65-32288064-071      http://dastgheib.sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal